Vedtekter

Vedtekter for Aasgaard Gilde

 

1. Foreningens navn
Foreningens navn er: Aasgaard Gilde og ble stiftet 13.07.2013, Ildverket, Tjøme kommune

 

2. Formål
Hovedformålet er å sette smak på lyset i Åsgårdstrand, ved å skape et Gilde.
Eventuelle økonomiske overskudd kan gis til Veldedige formål i Åsgårdstrand som Aasgaard Gilde bestemmer i flertall.

 

3. Juridisk person
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

4. Medlemmer
Alle som er positive og glad i et Gilde.

 

5. Stemmerett og valgbarhet
Styret bestemmer hva som skal tas opp i flertall. I flertall har alle betalte medlemmer en stemme.
Styrets medlemmer er på valg når de selv bestemmer det.

 

6. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 

7. Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 

8. Årsmøte
Styret er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøte holdes hvis nødvendig.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 

9. Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av styreformann.

 

10. Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

11. Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet kan:
Behandle regnskap i revidert stand
Behandle innkomne forslag
Fastsette kontingent
Vedta budsjett

Velge:

  1. a) Kasserer
  2. b) PR-ansvarlig, sekretær, prosjektledere

 

12. Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det.

 

13. Styret
Foreningen ledes av et styre på 3 medlemmer. Styret er høyeste myndighet.

Styret skal:

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3. Administrere og føre nødvendig kontroll med Aasgaard Gildes økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  4. Representere Aasgaard Gilde utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 

14. Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare styret gjøre, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 

15. Oppløsning
Denne bestemmelsen kan ikke endres.
Oppløsning av  Aasgaard Gilde kan bare behandles av styret. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært styremøte 3 måneder senere.
Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Aasgaard Gilde. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes